10

تخفیف

دانلود پروژه روش های جذب فلزات سنگین توسط جاذب ها

توضیحات مختصر محصول
دانلود پروژه روش های جذب فلزات سنگین توسط جاذب ها

در دهه گذشته ورود آلاینده ها با منشاء انسانی مانند فلزات سنگین درون اکوسیستم ، به مقدار زیادی افزایش یافته است که این عنوان یک خطر جدی برای حیات اکوسیستم زمین به شمار می آید. فلزات سنگین در یک مقیاس وسیع ، از منابع طبیعی و انسان – ساخت وارد محیط زیست می شوند. میزان ورود این فلزات سنگین به داخل محیط زیست ، بسیار فراتر از میزانی است که به وسیله فرایندهای طبیعی برداشت می شوند. بنابراین تجمع فلزات سنگین در محیط زیست قابل ملاحظه است. اولین عامل اثرات آلودگی فلزات دریک اکوسیستم ، وجود فلزات سنگین در بیومس یک منطقه آلوده است که سلامت انسان را به مخاطره می اندازد.

 

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول: کلیات
مقدمه
فصل دوم: فلزات سنگین و مضر برای انسان
مقدمه
فصل سوم: منابع اصلی آلودگی فلزات سنگین
مقدمه
کادمیوم
نیکل
وانادیوم
روی
سرب و دیگر فلزات سمی
فصل چهارم: فلزات سنگین
مقدمه
فصل پنجم: جذب سطحی
مقدمه
تعادل جذب سطحی
عوامل موثر بر سرعت جذب سطحی
ترمودینامیک جذب سطحی
سیستم های جذب سطحی
سیستم غیر پیوسته
سیستم بستر ثابت
بستر ضربه زده
بستر سیال شده
فصل ششم: جاذب ها
مقدمه
جاذب های معدنی
جاذب های آلی
بیوجاذب ها
یافته ها
فصل هفتم: حذف فلزات سنگین از محیط آبی توسط جذب سطحی بر روی پوست موز اصلاح شده
آماده سازی جاذب و مواد
روش اصلاح جاذب
آزمایشات جذب
مدل های جذب
یافته ها
اثر pH در میزان جذب
بررسی تاثیر دوز جاذب
ایزوترم های جذب
بحث
دستاورد
فصل هشتم: حذف فلزات سنگین از پساب های صنعتی به وسیله ضایعات روده گوسفند
مواد و روش ها
روش کار
مطالعه اثر زمان
مطالعه اثر pH
محاسبات مربوط به ایزوترم
نتایج و بحث
تاثیر pH
تاثیر مقدار جاذب
محاسبه ظرفیت جذب
مطالعه ایزوترم های جذب سطحی
استفاده از جاذب مورد مطالعه به منظور تصفیه پساب
کلیات بدست آمده
فصل نهم: حذف مخلوط یون های فلز سرب، نیکل و کادمیوم از محلول های آبی با استفاده از جاذب نانو حفره MCM – ۴۱ اصلاح شده
مواد آزمایش
تهیه نانو جاذب NH2 – MCM – ۴۱
شناسایی
آزمایش های جذب
الگوی XRD
طیف FTIR
مساحت سطح
تاثیر pH اولیه محلول بر میزان جذب یون های کادمیم، نیکل و سرب
تاثیر غلظت اولیه یون های کادمیم، نیکل و سرب بر میزان جذب
تاثیر مقدار جاذب NH2 – MCM – ۴۱ در محلول بر مقدار جذب نیکل، کادمیم و سرب
تاثیر زمان تماس جاذب بر جذب یون های کادمیم، نیکل و سرب
ایزوتوم های جذب
بحث کلی
فصل دهم: جذب بیولوژیکی یون های کادمیم و مس از محیط آبی توسط سبوس گندم اصلاح شده به روش شیمیایی
مواد و روش ها
بحث
اثر غلظت اولیه کادمیم و مس
علت و اثر فرایند اصلاح
مطالعات ایزوتوم جذب
دیدگاه کلی
فصل یازدهم: مطالعه کنتیکی و ایزوترم بیوجذب فلزات سنگین به وسیله جلبک اولوتریکس زوناتا از فاضلاب های صنعتی
مواد و روش ها
انجام آزمایشات جذب : حالت اول : نمونه های واقعی
حالت دوم : نمونه های سینتیک
یافته های پژوهش
بررسی تاثیر pH در جذب فلزات با استفاده از جاذب اولوتریکس زوناتا :
بحث و نتیجه گیری :
نتیجه گیری
منابع

دانلود پروژه روش های جذب فلزات سنگین توسط جاذب ها با تعداد صفحات :  ۱۴۵ صفحه

نمایش بیشتر
قیمت محصول

1,465,200 ریال