10

تخفیف

دانلود پروژه دلايل گرايش مردم به شبکه اجتماعي تلگرام

قیمت محصول

1,980,000 ریال

جزئیات بیشتر

توضیحات مختصر محصول
دانلود پروژه دلايل گرايش مردم به شبکه اجتماعي تلگرام

اهداف این پژوهش عبارت بود از: هدف اساسی این تحقیق شناخت دلایل گرایش روز افزون مردم به شبکه اجتماعی تلگرام از منظر دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد است و هدف غایی این تحقیق ارائه پیشنهادهایی براي بکارگیري روشهاي مناسب جهت بهره گیري ازاین فن آوري جدید براي کاربران بخصوص قشر جوان و ارائه پیشنهادات مناسب به منظوراستفاده جوانان ازآن بعنوان مکمل جهان واقعی می باشد . همچنین اهداف کاربردی شامل: ۱- شناخت میزان گرایش مردم به پیام رسان تلگرام ۲- تعیین میزان حضور مردم در پیام رسان تلگرام ۳- انگیزه مردم به استفاده از پیام رسان تلگرام می باشد.

جامعه آماری تحقیق  نیز عبارت بودند از : کل دانشجویان دانشگاه آزاد واحد نیشابور بوده که بر اساس آمار رسمی تعداد۵۶۴۰ نفر بوده که  بر اساس جدول نمونه گیری مورگان و فورمول نمونه گیری تعداد۳۵۹ نفر از آنها به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند .

فرضیه های پژوهش که دو مورد آنها رد و بقیه تایید شد عبارت بودند از : ۱- بین احساس نیاز و استفاده از شبکه های اجتماعی تلگرام رابطه وجود دارد. این فرضیه تایید شد.۲- بین رضایت از شبکه های اجتماعی تلگرام و گرایش به استفاده از این شبکه رابطه وجود دارد. این فرضیه تایید شد.۳- بین سواد رسانه ای و گرایش به استفاده از شبکه های اجتماعی تلگرام رابطه وجود دارد. این فرضیه تایید نشد.۴- بین میل به دوست یابی و استفاده از شبکه های اجتماعی تلگرام رابطه وجود دارد. این فرضیه تایید شد.۵- بین جنسیت و استفاده از شبکه های اجتماعی تلگرام رابطه وجود دارد. این فرضیه تایید نشد.

پروژه شامل :

اهداف و فرضیه های کلی تحقیق

تاریخچه نسلهای شبکه های اجتماعی

پیشینه تحقیق

تحقیقات خارجی

تحقیقات داخلی

شبكه‌ي اجتماعي

شبکه اجتماعی تلگرام

نظریه استفاده و خشنودی

نظریه کاشت

نظريه‌ي استفاده و رضامندي

نيازها و انگيزه ها

انگيزه هاي استفاده از رسانه ها

جامعه آماری.حجم نمونه و شیوه نمونه گیری. تعریف متغیرها

سواد رسانه ای.رضایت از خدمات.احساس نیاز.میل به دوست یابی

روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.نحوه تجزیه تحلیل داده ها. يافته ‏هاي پژوهش

توصیف متغیرهای اصلی تحقیق.جنسیت، تحصیلات و سن افراد مورد مطالعه

دلایل گرایش به استفاده از شبکه اجنماعی تلگرام

استنباط آماری. معنا داری متغیرها و مدل رگرسیون

پيشنهادات کاربردی.

نمایش بیشتر
قیمت محصول

1,980,000 ریال