10

تخفیف

دانلود پروژه جغرافیای تاریخی فتوحات تیمور

قیمت محصول

1,267,200 ریال

جزئیات بیشتر

توضیحات مختصر محصول
دانلود پروژه جغرافیای تاریخی فتوحات تیمور

دوره تیموریان یکی از مهم‌ترین دوره‌های تاریخی ایران اسلامی است.تیمور لنگ با سرکوب حکومت- های ملی در ایران توانست کل ایران را تصرف کند.در نوشته‌های دوره تیموریان توجه به نقش جغرافیا و عوامل طبیعی مانند کوه، بیابان، رود و آب و هوا و پوشش گیاهی کمتر توجه شده است.تیمور با استفاده از راه‌های بازرگانی و تجاری و راهنمایان محلی این دوره بیشترین استفاده ممکن را کرد و این راه‌ها نقش ویژه‌ای در حملات تیمور داشتند به گونه‌ای که  سبب شد فتوحات تیمور با سرعت بیشتری انجام بگیرد.همیشه حملات تیمور دارای سرعت زیادی نبود و عوامل طبیعی باعث کندی حرکت تیمور می‌شد.تفاوت اساسی بین خاستگاه  تیمور و سرزمین‌های فتح شده توسط او از نظر اقلیم و پوشش گیاهی وجود داشت باعث می‌شد تا تیمور با مشکلاتی مواجه شود.هم چنین توجه به احشام و خوراک آنها در سرعت و مسیر فتوحات تاثیر‌گذار بود.کوه‌های مرتفع با دره‌های عمیق باعث نشد تا تیمور به فتح مناطق کوهستانی نپردازد.ولی بیابان‌های خشک و بی‌آب و علف مورد توجه تیمور نبود و سعی می‌کرد تا از این مناطق دوری کند و به عنوان مانعی بزرگ در حملات محسوب می‌شد.رود‌‌ها و واحد های آبی در مسیر فتوحات نیز در پاره‌ای از موارد نقش بازدارنده و گاهی هم عامل تسریع کننده در فتوحات بودند.هم‌چنین بیشتر فتوحات و حملات تیمور در فصول سرد سال صورت می‌گرفت.در این پژوهش با رویکرد تحلیلی- توصیفی و روش کتابخانه‌ای  بر این نظر داریم که سیر تاثیر‌‌گذاری عوامل جغرافیایی را در فتوحات تیمور در ایران  و آسیای مرکزی از به تخت نشستن تیمور در سال ۷۷۱ تا سال ۸۰۷ هجری زمان مرگ او مورد بررسی قرار دهیم.

پروژه موارد زیر را در برمیگیرد :

کلیات و مبانی پژوهش
متون تاریخی. تاریخ های محلی. متون جغرافیایی. سفرنامه‌ها
در‌آمدی بر شناخت جغرافیای تاریخی
فتوحات تیمور. نقش اقلیم (آب و هوا) در روند فتوحات تیمور
تاثیر پوشش گیاهی (مرغزار و جنگل ) در روند فتوحات
عوارض طبیعی زمین (بیابان و کوهستان).آب‌ها (رودها و دریاچه ها)
فتوحات، راه ها و تجارت
منابع و ماخذ

 

نمایش بیشتر
قیمت محصول

1,267,200 ریال