10

تخفیف

دانلود پروژه بررسی سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

توضیحات مختصر محصول
دانلود پروژه بررسی سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

هدف از انجام این پژوهش بررسی سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان می باشد، روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع همبستگی توصیفی می باشدجامعه آماری دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد می باشد و تعداد نمونه ۱۵۰ براورد گردید. و ابزار مورد استفاده پرسشنامه ی سلامت روان گلدبرگ(۱۹۷۲) است. داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی وهمبستگی و رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان می دهد که بین سلامت روان دانشجویان و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد
کلید واژه ها: دانشجویان ، پیشرفت تحصیلی،سلامت روان

 

فهرست مطالب

فصل اول کلیات پژوهش
بیان مساله
ضرورت و اهميت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعریف متغیرهای پژوهش
سلامت رواني
پيشرفت تحصيلي
فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه
موضع گیری های نظری در خصوص سلامت روان
تاریخچه مطالعات درباره سلامت روان
ویژگی های افراد دارای سلامت روان از دیدگاه اسلام
نظریه وایت
ویژگی هی سلامت روان از دیدگاه دیگر روانشناسان
ویژگیهای افراد دارای سلامت روان از نظر چاهن
مدل های سلامت روانی
مدل زیستی (طبی)
مدل زیستی – روانی – اجتماعی
مدل ارتقا
دیدگاه زیست شناختی
دیدگاه روانکاوی
دیدگاه رفتار گرایی
دیدگاه انسان گرایی
دیدگاه شناختی
دیدگاه هستی گرایی
دیدگاه وجودی
موضع گیری های نظری در خصوص پیشرفت تحصیلی
نظريه ي انگيزش پیشرفت
ویژگیهای افراد دارای انگیزه پیشرفت
زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت
روشهای اندازه گیری انگیزه پیشرفت
نظريه ي انگيزشي نسبت دادن
نظریه روان سه بعدی
نظریه اراده
نظریه غریزه
نظریه سایق (کشاننده)
رويكردهاي مختلف انگيزشي
رويكرد رفتاري
رويكرد شناختي
رويكرد انسان گرايي
رويكرد اجتماعي، فرهنگي (ميان گرايي بين درون گرايي و برون گرايي )
مفهوم انگیزه تحصیلی
انواع انگيزه تحصيلي
انگيزه تحصيلي بيروني
انگيزه تحصيلي دروني
عوامل انگيزه تحصيلي بيروني
انگیزه تحصیلی خوشایند
انگیزه های تحصیلی نا خوشایند
انگیزه های تحصیلی کوتاه مدت
انگیزه های تحصیلی بلند مدت
تاثیرخصوصیات شخصیتی درانگیزه تحصیلی
خصوصیات شخصیتی وتاثیرآن در انگیزه ها
تاثیرعزت نفس پیشرفت تحصیلی
تاثیرجایگاه خانوادگی پیشرفت تحصیلی
نقش خانواده در تحریک انگیزه فرزندان به تحصیل
پيشينه تحقيق
-تحقيقات انجام شده در خارج كشور
فصل سوم روش تحقیق
مقدمه
روش تحقيق
جامعه آماري
برآورد حجم نمونه
روش نمونه گيري
ابزار اندازه گيري
پرسشنامه سلامت روان
تجزيه وتحليل داده ها
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
سن پاسخگویان
رشته پاسخگویان
توصیف متغیر های تحقیق
آزمون فرضيات
فرضیه پژوهش
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
مقدمه
بررسی فرضیه تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پيشنهادهايي جهت تحقيقات آتي
محدودیت های پژوهش
منابع

 

تعداد صفحات : ۸۲

پروژه بررسی سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان را در فرمت ورد و به صورت کامل بعد از خرید دریافت کنید.

 

نمایش بیشتر
قیمت محصول

1,465,200 ریال