16

تخفیف

بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شادکامی و امید به زندگی سالمندان

دسته: تاریخ انتشار: 22 شهریور 1401
قیمت محصول

2,585,000 ریال

جزئیات بیشتر

توضیحات مختصر محصول
بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شادکامی و امید به زندگی سالمندان

دانشکده علوم انسانی، گروه آموزشی مشاوره

عنوان : بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شادکامی و امید به زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شادکامی و امید به زندگی سالمندان
مي باشد . جامعه آماری کلیه سالمندان مقیم آسایشگاه جهاندیدگان شهر گرگان در سال ۹۳ که مجموعا ۲۶ نفر بودند. این مطالعه جزء تحقیقات شبه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل
مي باشد.

این طرح از دو گروه آزمودنی تشکیل شده است که هر دو گروه دوبار مورد اندازه گیری قرارمی گیرند. در این پژوهش با توجه به تعداد محدود افراد جامعه تحقیق، کل افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. بنابراین نمونه پژوهش در این تحقیق برابر است با تعداد کل افراد جامعه که پس از ریزش دو نفرمجموعا ۲۴ نفر در دو گروه آزمایش و کنترل به شیوه جایگزینی تصادفی تقسیم شدند.که گروه آزمایش هر۸ جلسه به مدت ۶۰ دقیقه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت، اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرده است .

ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه امید اشنایدر می باشد.  برای تحلیل نتایج ازروش آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و… ) و آمار استنباطی شامل تحلیل کواریانس برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شادکامی و امید به زندگی سالمندان در سطح پنج درصد با مقدار احتمال ( ۰۰۰۱/۰>P)معنی دار می باشد. یعنی تفاوت معنی داری (با کنترل عامل پیش آزمون)  بین نمره های شادکامی گروه آزمایش و کنترل وجود دارد پس فرضیه اول تأیید می گردد.و اینکه درسطح پنج درصد با مقدار احتمال ۰۷۸/۰معنی دار نمی باشد. یعنی تفاوت معنی داری (با کنترل عامل پیش آزمون)  بین نمره های امید به زندگی گروه آزمایش و کنترل وجود ندارد پس فرضیه دوم تاییدنمی گردد.

واژگان کلیدی: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، شادکامی، امید به زندگی، سالمندان.

 

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات پژوهش ۱
۱-۱مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسئله ۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۴ اهداف تحقیق ۸
۱-۵ فرضیه های تحقیق ۸
۱-۶ متغیرهای تحقیق ۸
۱-۷ تعریف نظری متغیرهای تحقیق ۸
۱-۸ تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ۹
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۰
۲-۱ شادکامی چیست؟ ۱۲
۲-۲ احساس بهزیستی روانی، رضامندی از زندگی و شادکامی ۱۶
۲-۳ متغیرهای اثرگذار بر میزان شادکامی ۱۶
۲-۴ شاخص های شادکامی ۱۹
۲-۵ فواید شادکامی ۱۹
۲-۵-۱ در رابطه با وضعیت اشتغال، افراد شاد ۱۹
۲-۵-۲ در محدودۀ روابط اجتماعی، افراد شاد ۲۰
۲-۵-۳ در مورد سلامت روانی، افراد شاد ۲۰
۲-۵- ۴ در زمینه سلامت فیزیکی، افراد شاد ۲۰
۲-۶ دیدگاه های نظری در مورد شادکامی” ۲۱
۲-۶-۱ دیدگاه لذت گرایی ۲۱
۲-۶-۲ نظریه داینر و همکاران ۲۱
۲-۶-۳ نظریه آرگایل و همکاران ۲۲
۲-۶-۴ شادی در نظریه فروید ۲۳
۲-۶-۵ شادی در نظریه الیس ۲۳
۲-۶-۶ شادی در نظریه فاوا ۲۳
۲-۶-۷ شادی در نظریه مزلو ۲۴
۲-۷ عوامل تأثیرگذار بر شادی ۲۴
۲-۷-۱ تفاوت های جنسیتی ۲۵
۲-۷-۲ سن ۲۶
۲-۷-۳ تحصیلات ۲۶
۲-۷-۴ درآمد ۲۷
۲-۷-۵ رضایت شغلی ۲۸
۲-۷-۶ سلامتی ۲۸
۲-۸-۷ مذهب ۲۹
۲-۷-۸ اوقات فراغت و تفریح ۳۰
۲-۷-۹ حوادث زندگی ۳۱
۲-۷-۱۰ توانایی ها ۳۱
۲-۸ صفات شخصیتی و روان شناختی مرتبط با شادمانی ۳۲
۲-۸-۱ برون گرایی و روان نژندی ۳۲
۲-۸-۲ مطلوبیت اجتماعی و وظیفه شناس ۳۳
۲-۸-۳ انعطاف پذیری ۳۳
۲-۸-۴ عزت نفس ۳۴
۲-۸-۵ خوش بینی ۳۴
۲-۸-۶ خودکارآمدی ۳۵
۲-۸-۷ توهمات مثبت ۳۵
۲-۹ موانع شاد زیستن ۳۵
۲-۱۰ روش های افزایش شادمانی ۳۷
۲-۱۰-۱ روش القاء خلق مثبت ۳۷
۲-۱۰-۲ شناخت درمانی ۳۷
۲-۱۰-۳ رفتار درمانی ۳۸
۲-۱۰-۴ آموزش مهارت های اجتماعی ۳۸
۲-۱۰-۵ دارو ۳۸
۲-۱۱ پایه های تئوری و فلسفی ACT 39
۲-۱۲ ACT بعنوان یک تکنولوژی ۳۹
۲-۱۳ ضرورت وجود فلسفه ۴۰
۲-۱۴ بافت گرایی کارکردی ۴۱
۲-۱۵ رویدادهای کلی ۴۱
۲-۱۶ نقش بافت ۴۲
۲-۱۷معیار درستی عملی ۴۲
۲-۱۸ فرایند های زیر بنایی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ۴۴
۲-۱۹ پذیرش ۴۵
۲-۲۰ گسلش شناختی ۴۶
۲-۲۱ ارتباط با زمان حال ۴۷
۲-۲۲ ارزشها ۴۸
۲-۲۳ عمل متعهد ۴۹
۲-۲۳-۱ تعریف امید به زندگی ۵۰
۲-۲۳-۲ مفهوم امید به زندگی ۵۰
۲-۲۳-۳ نقش امید در زندگی ۵۰
۲-۲۳-۴ اقسام امید ۵۱
۲-۲۳-۵ ضرورت طرح موضوع امید ۵۲
۲-۲۳-۶ آفات و موا نع امید به زندگی ۵۳
۲-۲۳-۷ آثار و فواید امید به زندگی ۵۳
۲-۲۳-۸ امید به زندگی در لحظه تولد ۵۴
۲-۲۳-۹ پهنه عمر و تفاوت آن با امید به زندگی ۵۴
۲-۲۳-۱۰ امید به زندگی شاخص توسعه ۵۴
۲-۲۴-۱۱ نقش عوامل فردی و اجتماعی در افزایش امیدواری ۵۵
۲-۲۴ تعاریف مربوط به سالمندی ۵۶
۲- ۲۵ سالمندان در فرهنگ های مختلف ۵۷
۲-۲۶ علل سالمندی ۵۷
۲-۲۷ سالمندان چه نیازهای دارند؟ ۵۸
۲-۲۸ حمایت اجتماعی از سا لمندان ۵۸
۲-۲۹ مشکلات سا لمندان ۵۹
۲-۳۰ پیشینه مطالعاتی پژوهش ۵۹
۲-۳۰-۱ بررسی تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۵۹
۲-۳۱ بررسی تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۶۳
فصل سوم: روش پژوهش ۶۷
۳-۱ روش تحقیق ۶۸
۲-۳ جامعه پژوهشی ۶۸
۳-۳ نمونه آماری : ۶۸
۳-۴ابزار و روش جمع آوری داده ها و اطلاعات ۶۹
۳-۵ روش اجرای پژوهش ۷۱
۳-۶ روش تجزيه و تحليل اطلاعات ۷۱
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها ۷۲
۴-۱مقدمه ۷۳
۴-۲توصيف آماری داده ها ۷۳
۴-۳ تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ۷۷
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۸۰
۵-۱ بحث و نتیجه گیری ۸۱
۵-۲ تبیین کلی ۸۲
۵-۳ محدودیتها و پیشنهادهای پژوهش ۸۳
۵-۴ پیشنهادهای کاربردی ۸۳
۵-۵ پیشنهادهای پژوهشی ۸۴
منابع و مأخذ ۸۵
پیوست ها ۱۰۱

 

نمایش بیشتر
قیمت محصول

2,585,000 ریال